วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การทำวิจัยในชั้นเรียน

การสร้างเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การทอเสื่อกกเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน
วิชา ทักษะพัฒนาอาชีพ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อปัญหาการวิจัย
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การทอเสื่อกกเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน\
ความสำคัญของปัญหา
จากการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเหล่าพัฒนาในรายวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมคือการทอเสื่อกก ทำรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก แต่การทอเสื่อกกมีขั้นตอนการทอที่ซับซ้อนถ้าไม่ชำนาญในการทอเสื่อกกการทอก็จะช้าและไม่ประณีตราคาก็จะตก  ซึ่งบางคนก็มีความชำนาญแต่ไม่สามารถจะนำความรู้หรือขั้นตอนการทอเสื่อกกที่ถูกวิธีนำมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้  เพื่อนำความรู้การทอเสื่อกกมาพัฒนาอาชีพในชุมชนให้ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การทอเสื่อกกเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน ขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
   1 เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนในการพัฒนาทักษะการทอเสื่อกกให้ดีขึ้น
   2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทอเสื่อกกก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การ
         ทอเสื่อกกเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน
วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีดำเนินการแก้ปัญหา
     1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา ที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน  17  คน ในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2553 
     2 กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา ที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน  10  คน ในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2553  ที่ทำการทอเสื่อกก
ครื่องมือที่ใช้
     1 เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา/แนวทางแก้ไข
           เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การทอเสื่อกกเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน
     มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
-          สำรวจข้อมูลการทอเสื่อกก
-          รวบรวมข้อมูลการทอเสื่อกก โดยการสกัดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต
-          นำข้อมูลการทอเสื่อกกที่ได้มาจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอน
     2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
         - แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
       ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยใช้แบบทดสอบเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ  จำนวน  10  คน
แผนดำเนินการ
    1  วางแผนและเขียนโครงร่าง     3    วัน
    2 ปฏิบัติการตามแผน                 8    วัน
    3 เก็บข้อมูล                                15  วัน
    4  วิเคราะห์                                 4    วัน
    5 สรุปผลและเขียนรายงาน         2    วัน
ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย
       นายเด่นชัย    ทะทำมัง   ครู กศน.ตำบลเหล่าพัฒนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น